Diecezjalne synody wrocławskie

Według dotychczasowych badań historycznych, obejmujących dzieje archidiecezji wrocławskiej na przestrzeni prawie 1000 lat istnienia, odbyło się 59 synodów diecezjalnych.
W tym największa ich liczba obejmuje okres średniowiecza (43 synody). Do liczby tej nie dodano synodów legackich, jakie zwoływane były do Wrocławia przez legatów papieskich w celu szczegółowego wdrożenia norm reformujących w imieniu papieża dotychczasowe życie kościelne na danym obszarze i jurysdykcji przedstawiciela Stolicy Apostolskiej. Według norm wprowadzonych przez Sobór Laterański IV z 1215 r. oraz Sobór Trydencki, który podczas 24. sesji z 11 XI 1563 r. utrzymał nakaz zwoływania synodu diecezjalnego każdego roku w diecezji wrocławskiej, ze względu na wiele okoliczności, w tym dynamiczny rozwój protestantyzmu oraz wybuch późniejszej wojny 30-letniej (1618–1648), zasada ta nie była ściśle przestrzegana… Więcej informacji o synodach diecezjalnych w artykule pisma Nowe życie