Doradca rodzinny

Elżbieta Olczak – doradca życia rodzinnego

Elżbieta Olczak – doradczyni życia rodzinnego; doktor nauk teologicznych
w zakresie teologii duchowości; członkini Polskiego Stowarzyszenia Teologów Duchowości oraz Towarzystwa Uniwersyteckiego Fides et Ratio; absolwentka Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu na kierunku: Teologia oraz Podyplomowych Studiów Nauk o Rodzinie; absolwentka Dominikańskiego Studium Teologiczno-Filozoficznego w Krakowie; magister inżynier Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu; prywatnie żona z długoletnim stażem małżeńskim, mama, teściowa i babcia siedmiorga wnucząt.

Posługa pełniona przez doradców rodzinnych jest wyrazem głębokiej troski Kościoła o rodzinę, wyrastającą z małżeństwa ustanowionego przez Boga w Trójcy Świętej. Kościół, świadomy tego, że małżeństwo i rodzina stanowią jedno z najcenniejszych dóbr ludzkości, pragnie nieść swoją naukę i zaofiarować pomoc tym, którzy chcą poznać wartość małżeństwa i rodziny oraz tym, którzy mimo napotykanych trudności starają się pozostać wierni wyznawanym wartościom. Do wykonywania służby małżeństwu
i rodzinie w naszej parafii upoważnił mnie Arcybiskup Metropolita Wrocławski ks. Józef Kupny, udzielając mi Misji Kanonicznej Doradcy Życia Rodzinnego. W ramach pełnionej posługi doradcy życia rodzinnego zajmuję się głównie przygotowywaniem narzeczonych do Sakramentu Małżeństwa, propagowaniem naturalnych metod planowania rodziny oraz udzielaniem pomocy rodzinom w trudnych sytuacjach.

Adres e-mail: elaolczak.op@gmail.com
nr tel.: 691 813 285

Osiągnięcia naukowe:

Praca doktorska pt.: Człowiek jako imago Trinitatis w Summa Theologiae świętego Tomasza z Akwinu.

Stopień naukowy doktora nauk teologicznych w zakresie teologii duchowości nadano uchwałą Senatu Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu nr 577/23 z dnia 24.01.2023 r. link

Praca doktorska Elżbiety Olczak – link

Praca magisterska pt.: Trynitarny wymiar duchowości małżeńskiej w świetle wybranych zagadnień z Sumy teologicznej świętego Tomasza z Akwinu, zaliczona także jako praca licencjacka.

Wyróżniona praca zaliczeniowa na Dominikańskim Studium Teologiczno-Filozoficznym w Krakowie, Duch Święty jako Miłość w Summa Contra Gentiles św. Tomasza z Akwinu.

Publikacje:

Artykuł pt.: Dobro w ujęciu św. Tomasza z Akwinu. Dobra małżeńskie,
w świetle wybranych zagadnień z Sumy teologicznej.
Wydawnictwo: Kwartalnik Naukowy Fides et Ratio 4(36)2018 ISSN 2082-7067. Strony: 124-136.

Artykuł pt.: Refleksja nad  compositum duszy i ciała z uwzględnieniem płci
w myśli świętego Tomasza z Akwinu.
Wydawnictwo: Kwartalnik Naukowy Fides et Ratio 4(40)2019 ISSN 2082-7067. Strony: 44-66.

Konferencje:

SYMPOZJUM, 14-15 listopada 2020: pt.: Więzi w małżeństwie i w rodzinie – najsilniejszą ochroną przed zagrożeniami. Zorganizowane przez Podyplomowe Studium Relacji Interpersonalnych i Profilaktyki Uzależnień UKSW w Warszawie. Moje wystąpienie: pt.: Jak budować więzi z dorosłymi dziećmi i ich rodzinami.

SYMPOZJUM, 12-13.06.2021: Rola Kościoła w profilaktyce uzależnień
i przemocy. Zorganizowane przez Podyplomowe Studium Relacji Interpersonalnych i Profilaktyki Uzależnień UKSW w Warszawie. Moje wystąpienie: pt.: Rola Kościoła w profilaktyce uzależnień
i przemocy


Miłość w rodzinie

Co to jest miłość? Jakie są jej rodzaje? Czy miłość małżeńska jest wyjątkowa? Co zagraża małżeństwu? I co można zrobić, by małżeństwo było szczęśliwe – w tym dziale zastanowimy się nad tego typu zagadnieniami.

Zagrożenia małżeństwa i rodziny

W obliczu licznych zagrożeń dla trwałości małżeństwa i rodziny, takich jak antykoncepcja, aborcja, in vitro, seksualizacja dzieci, wolne związki, rozwody, problemy wychowawcze, trudności w komunikacji, schematy rodzinne i inne, Kościół staje się jedynym źródłem prawdy o istocie małżeństwa. Na mapie życia jest wiele dróg, tu zamieszczamy „znaki zakazów”, które mogą uchronić małżeństwo i rodzinę przed rozpadem.


Naturalne metody planowania rodziny

Planowanie rodziny, dziecko na rękach, miłość rodzicielska

Pan Bóg, obdarowując nas płodnością, dał równocześnie potrzebne narzędzia, byśmy rozumnie z niej korzystali. Wystarczy obserwować naturalny rytm organizmu kobiety, by odkryć kiedy jest dla niej najlepszy czas na poczęcie dziecka, a kiedy jest to niemożliwe z przyczyn uwarunkowanych biologicznie…

więcej