Chrzest

Sakrament chrztu świętego

Chrzest święty jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego i bramą otwierającą dostęp do innych sakramentów. Jest konieczny do zbawienia.
O sakrament chrztu św. mają prawo prosić zasadniczo rodzice chrześcijańscy, związani sakramentem małżeństwa, wierzący i praktykujący. Posiadają wystarczające kwalifikacje, by spełnić wobec swojego dziecka przyrzeczenia chrzcielne wychowania go w wierze, co dokonuje się na podstawie osobistego przykładu. Słowem i przykładem rodzice formują dzieci w wierze i praktyce życia chrześcijańskiego. Podobny obowiązek spoczywa na tych, którzy rodziców zastępują oraz na chrzestnych.

Wychowanie dziecka w wierze oznacza:
– przekazanie podstawowych prawd wiary i zasad moralności głoszonych przez Kościół rzymskokatolicki,
– nauczenie dziecka modlitwy,
– włączenie go w życie wspólnoty katolickiej ( Msza św. niedzielna ),
– posyłanie na naukę religii,
– doprowadzenie do pełnego udziału w eucharystii i do przyjęcia sakramentu bierzmowania,
– wprowadzenie w dojrzałe i odpowiedzialne życie chrześcijanina.

Należy dopuszczać do chrztu dzieci zgłoszone przez rodziców ( prawnych opiekunów ), jeśli osoby te są wierzące i zobowiążą się , że dzieci będą wychowane w wierze, w której są ochrzczone.
Duszpasterz może odłożyć udzielenie sakramentu chrztu, gdy nie ma nadziei na to, że dziecko będzie wychowane po katolicku.

Chrzestni
Wymagania stawiane chrzestnym:
– nie może być rodzicem dziecka,
– jest katolikiem,
– ukończył 15 rok życia,
– otrzymał sakrament bierzmowania,
– prowadzi życie zgodne z wiarą,
– nie pozostaje w niekanonicznym związku małżeńskim,
– regularnie przystępuje do sakramentów,
– jest wolny od jakiejkolwiek kary kanonicznej.

Uwagi:
Jeżeli osoba jest spoza parafii, w której będzie pełnić funkcję chrzestnego, należy poprosić o zaświadczenie z jej parafii zamieszkania, iż spełnia powyższe wymagania.
W uzasadnionych przypadkach proboszcz może dopuścić do funkcji chrzestnego(ej) osobę młodszą, która przyjęła bierzmowanie.
Ochrzczony należący do niekatolickiej wspólnoty kościelnej może być dopuszczony tylko razem z chrzestnym katolikiem i to jedynie jako świadek chrztu.
Kapłan lub alumn seminarium zasadniczo nie powinien pełnić funkcji chrzestnego
Te same uwagi dotyczą świadków bierzmowania.